ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

06
Sep2018
Divisional Literary festival 2018

Divisional Literary festival 2018

"Panhidaka Mansala" Literary Festival - 2018 warakapola...

28
Aug2017
House Donation Programme - 2018.09.27

House Donation Programme - 2018.09.27

A house donation has been taken place...

Scroll To Top