අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

06
සැප්2018
ප්‍රා දේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2018

ප්‍රා දේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2018

පන්හිදක මංසල ප්‍රා දේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය 2018...

28
අගෝ2017
නිවෙසක් ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන - 2018.09.27

නිවෙසක් ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන - 2018.09.27

වරකාපොල ප්‍රා දේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර...

28
අගෝ2017
world children s day 2018.10.01

world children s day 2018.10.01

Worlds chidrens day celebration festival had been...

28
අගෝ2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top